Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Ontwikkelingen Energiebuffer EnergyStock

Eén keer per twee maanden worden we bijgepraat over de ontwikkelingen rondom het energiebuffer onder onze dorpen.
Dit is het laatste artikel van Frido Overmars. Voor de energiebuffer is een nieuwe locatiebeheerder aangesteld: Olaf Zwiggelaar. Hij zal het schrijven van de artikelen vanaf de volgende nieuwsbrief overnemen en zich dan ook voorstellen. Wellicht heeft u Olaf al ontmoet op de Open Dag of de bijpraatsessie. Dat zijn twee van de onderwerpen waarin u deze keer wordt meegenomen. Ook wordt stil gestaan bij de reactie van EZK op de zienswijzen rond de vergunningprocedure voor de beoogde waterstofopslag.

Open Dag 16 september
Op zaterdag 16 september organiseerden we een Open Dag op de locatie. We mochten ongeveer 500 bezoekers ontvangen, die informatie kregen over de opslag van aardgas in zoutcavernes en de beoogde opslag van waterstof. Ook werden bezoekers meegenomen langs de thema’s waaraan Gasunie werkt, aan de hand van “de reis van aardgas naar duurzaam”: aardgas, groen gas, waterstof, warmte, CO2 en de samenwerking hiertussen. Bezoekers waren in het algemeen enthousiast over de open dag, de organisatie en de enthousiaste verhalen van de vele aanwezige medewerkers. Uiteraard waren er ook zorgen over de ontwikkelingen in het gebied tussen Ommelanderwijk en de N366 en de stapeling van mijnbouw door gaswinning, zoutwinning en gasopslag. Een verslag van de dag staat als video op YouTube.

Reactie op zienswijzen
Voor de beoogde opslag van waterstof doorlopen we een procedure onder regie van het ministerie EZK. Hiervoor is half april een notitie (cNRD) gepubliceerd waarop iedereen tot eind mei kon reageren. Het ministerie EZK heeft begin oktober haar antwoord op de binnengekomen reacties gepubliceerd en de notitie definitief vastgesteld. In die notitie staat beschreven wat we gaan onderzoeken (in een zogenoemde MER) om te komen tot een goed ontwerp van de installatie(s) en cavernes.

De reactie van EZK op de notitie (cNRD) staat op onze website in de Bibliotheek onder Downloads. Wie een reactie heeft ingediend, heeft, als het goed is, ook rechtstreeks bericht gehad.

Bijpraatsessie: reactienota en landschappelijke inpassing
Twee weken na publicatie van de reactienota hebben we hierover gesproken met geïnteresseerde buren. Ook hebben we gesproken over hoe de installaties mogelijk landschappelijk ingepast kunnen worden. We hebben randvoorwaarden opgehaald die buren van belang vinden en werken de landschappelijke inpassing de komende tijd verder uit.

De presentatie van de avond staat ook weer in de Bibliotheek op de website. Het verslag van de sessie volgt binnenkort.

Verslag bijpraatsessie (PDF)

Nieuws
We publiceren regelmatig nieuws op de website. We hebben de mogelijkheid toegevoegd dit nieuws ook per e-mail toe te sturen. Wie graag nieuws wil ontvangen, kan dat aangeven via de website.

Advertentie ‘Het Streekblad’
Begin september hebben we een advertentie geplaatst in ‘Het Streekblad’. De reden hiervoor was dat tijdens de inloopmarkt in mei jl. werd aangegeven dat inwoners van Nieuwe Pekela het gevoel hebben dat ze een informatieachterstand hebben. In de advertentie hebben we algemene uitleg gegeven over de energiebuffer. De advertentie is bij het deel van Nieuwe Pekela, dat tegen het Heeresmeer aan woont, ook huis-aan-huis verspreid. De informatie uit de advertentie is ook te vinden op de website.

Downloads & Bibliotheek EnergyStock