Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Nieuws vanaf de energiebuffer

Door: Olaf Zwiggelaar | Locatiebeheerder Energiebuffer Zuidwending 

Dit is de eerste bijdrage van de energiebuffer in 2024 en mijn tweede als locatiebeheerder. Tweemaandelijks plaatsen we een artikel op de dorpspagina Ommelanderwijk.com rondom de energiebuffer.

Deze maand wil ik graag weer eens een update geven vanaf de gasopslag. Het ging de laatste tijd vooral over waterstof. En ook deze keer heb ik daar natuurlijk ook wel iets over te melden.

Updates vanaf de gasopslaginstallatie
Op de installatie voor de gasopslag zijn we bezig met het uitvoeren van onderhoud. Buiten de installatie hebben we nog een terrein voor een ketenpark; achter de installatie van Nobian. Hier staan keten-units waarin we een expositiecentrum willen maken met informatie over de aardgas- en waterstofopslag. Als het gereed is, nodigen we u uiteraard uit een kijkje te komen nemen.

Onlangs hebben we bezoek gehad van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ze hebben gekeken naar het verladen van waterstof vanuit de elektrolyzer (die op de aardgasinstallatie staat) naar de trailers die het naar klanten brengen. De inspecteur van het ILT heeft een aantal verbeterpunten aangegeven die inmiddels zijn opgepakt.

Waterstofopslag: keukentafelgesprekken afgerond
In het proces voor de realisatie van de waterstofopslag zijn we bezig met de onderzoeken voor de Milieueffectrapportage, kortweg MER. We willen voor de zomer nog een bijpraatsessie organiseren om o.a. over de (voorlopige uitkomsten van) deze onderzoeken te praten. Ook komen we dan terug op de in oktober 2023 gepresenteerde eerste schetsen rond landschappelijke inpassing.

Afgelopen twee maanden zijn er individuele gesprekken gevoerd met direct omwonenden van de energiebuffer met uitzicht op de waterstofcavernes. Deze gesprekken gingen over de randvoorwaarden en uitwerking van de landschappelijke inpassing van de cavernepads. Het landschapsbureau neemt de aangedragen punten mee en beoordeelt deze in de verdere uitwerking van de inpassingsplannen. De landschappelijke inpassing wordt als bijlage toegevoegd aan de MER.

Informatievoorziening vanuit EnergyStock 
De website

De website is opgezet om omwonenden te informeren over alle activiteiten. Wanneer nieuwe informatie beschikbaar is, wordt deze toegevoegd aan de site. Daarnaast schrijft EnergyStock tweemaandelijks een artikel zoals deze dat via diverse media in de omgeving wordt verspreid.

Post
Omwonenden worden verder met brieven geïnformeerd over updates en informatiesessies. Wanneer u daar prijs op stelt, kunt u aangeven dat u post van EnergyStock wilt ontvangen (of juist niet meer). Meld u aan of af via de website onder ‘Over ons’ à ‘Post’.

Tenslotte publiceren we regelmatig nieuws op de dorpspagina en onze website.. We hebben de mogelijkheid toegevoegd dit nieuws ook per e-mail toe te sturen. Wie graag nieuws wil ontvangen, kan dat aangeven via de website onder ‘Over ons’ à ‘Nieuws’.