Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Wijzigingen regels windparken op land

TegenwindN33 heeft namens iwoners die overlast ondervinden van windpark N33 een uitgebreide zienswijze ingediend bij het ministerie van I&W (Infrastructuur en Waterstaat).

Op dit moment werkt men daar aan het opstellen van nieuwe regels voor het plaatsen van windenergie op land. De Raad van State heeft onze overheid daartoe gedwongen op basis van uitspraken van het Europese Hof.

Ons land moet nu voor het eerst algemene regels vaststellen waaraan ALLE nieuwe windparken op land zullen moeten voldoen. Stichting Tegenwind N33 is van mening dat ook alle bestaande parken zullen moeten vallen onder die nieuwe regels. Iets wat wij natuurlijk ook van harte ondersteunen!

Omdat het gevaar bestaat dat het Rijk de nieuwe regels zo zal opstellen dat alle bestaande parken gewoon rustig door kunnen draaien zonder dat er iets aan de overlast iets veranderd, heeft Tegenwind N33 de problematiek en hinder door Windpark N33 uitgebreid onder de aandacht gebracht in een zienswijze.

Daarbij zijn tevens veel voorstellen gedaan voor degelijk onafhankelijk veldonderzoek, voordat er nieuwe regels wordenopgesteld. Er moet een veel betere bescherming komen voor mensen die rondom windparken wonen of dreigen te komen wonen.

Wordt vervolgd.