Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Nobian kiest voor andere benadering


Het is voor Nobian-directeur Mijnbouw, Yvar van den Winkel volstrekt duidelijk dat
mijnbouw in Groningen onder druk staat en dat Nobian daarmee moet leren omgaan. “We
kiezen daarom voor een andere benadering door veel nadrukkelijker de dialoog aan te
gaan. We moeten blijven uitleggen waar we als Nobian mee bezig zijn en waarom en hoe
we dat doen.”

Hij merkt dat de huidige maatschappij veel kritischer op mijnbouw is geworden. “Dat is in
het licht van de gasbevingen begrijpelijk. Ook onze toezichthouder en de overheden zijn
kritischer. Ze stellen in de nieuwe Mijnbouwwet en Omgevingswet scherpere eisen aan
mijnbouwers. Er wordt veel nadrukkelijker gekeken naar de zorgplicht tijdens, maar vooral
ook na de winning. Het is aan ons om aan te geven hoe we die veiligheid kunnen borgen.”

Meters
Van den Winkel ziet die andere benadering met de omgeving als één van de grootste
speerpunten: “We moeten veel meer dan tot nu toe het gesprek aangaan, luisteren en
eventuele zorgen adresseren en wegnemen. Uitleggen wat we doen en hoe we dat doen.
Zoveel mogelijk in direct contact met omwonenden, overheden, politiek én medewerkers.
We maken echt meters, maar ik besef dat het voor sommige mensen nooit voldoende zal
zijn.”

Kwalitatief
In het licht van die andere benadering is er ook intern het nodige veranderd. De afdeling
Mijnbouw is bijvoorbeeld ingrijpend veranderd. “We zijn kwalitatief gegroeid, onze bezetting
is verdubbeld en we zijn nu verantwoordelijk voor alle mijnbouwactiviteiten van Nobian. Eén
beleid om de uitdagingen het hoofd te bieden. We weten ons daarbij gesteund door het
management en onze eigenaren. Zij beseffen de noodzaak om onze aanpak te versterken.”

Pekelvoorziening
Vanzelfsprekend blijft de afdeling Mijnbouw zich bezighouden met veiligheid, stabiliteit,
bodemdaling en micro-trillingen. “Onze pekelvoorziening op een duurzame en veilige manier
op peil houden hoort daar ook bij”, legt de directeur Mijnbouw uit. “We willen nieuwe
boringen in Zuiderveen ontwikkelen, omdat we oude boringen gaan afsluiten. En in
Zuidwending dragen we actief bij aan de energietransitie door opslagcavernes te
ontwikkelen voor waterstof en perslucht. Nobian heeft dat eerder succesvol gedaan voor
aardgas.”

Meer info over zoutwinning zie:
https://www.nobian.com/nl/zoutwinning

En:
https://www.nobian.com/nl/zoutwinning/groningen/werkzaamheden

Uw vragen kunt u mailen naar dhr. Snijder, Hoofd Pekelwinning:
Lambert.Snijder@nobian.com