Ommelanderwijk

Website van het Veenkoloniale dorp Ommelanderwijk en Numero Dertien

Windpark N33: niveaus laagfrequent geluid ontoelaatbaar

De gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar aanleiding van diverse klachten over bromtonen van de windturbines van Windpark N33. Bij geluidsmetingen is vastgesteld dat de windturbines laagfrequent geluid produceren. De resultaten van deze metingen zijn gepresenteerd aan de drie colleges.

Metingen
Voorafgaand aan de bouw van Windpark N33 is er een geluidsmeting (0-meting) gedaan. Na de ingebruikname van het windpark is er gestart met een vervolg-geluidsmeting (1-meting). Er zijn gedurende de 1-meting op zes verschillende posities binnen het gehele gebied van het windpark metingen verricht.

De metingen zijn op elke positie gedurende een maand uitgevoerd in de periode van mei 2019 tot juni 2021. Op grond van de 1-meting concludeerde de geluidsspecialist van de gemeente Veendam dat de turbines een onverwachte hoeveelheid laagfrequent geluid produceren. Wethouder Henk Jan Schmaal (gemeente Veendam): “Laagfrequent geluid kan een enorme impact hebben op de gezondheid van omwonenden.

Ondanks aanpassingen van de software van de turbines door de fabrikant in augustus 2021, bleven er klachten komen. Om een oordeel te kunnen vormen over het geluid na de software-aanpassing heeft er eind 2021 nog een laatste meting op één positie bij Meeden plaatsgevonden. Het onderzoek is hiermee afgerond en laat duidelijk zien dat er sprake is van geluidproductie door de turbines, ook na de software-aanpassing, die er niet hoort te zijn.”

Vervolg
De gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt vinden het onacceptabel dat omwonenden hinder ervaren van het laagfrequent geluid dat door de windmolens geproduceerd wordt. De windmolens veroorzaken hierdoor nog steeds veel overlast in de omgeving. De exploitanten worden opgeroepen om nadere technische maatregelen te treffen om deze geluidsproblemen op te lossen. Ook wordt een bestuurlijk overleg met de exploitanten georganiseerd.

De gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt blijven de ontwikkelingen volgen. Het verslag wordt mogelijk ook door het Rijk betrokken bij de bestudering en analyse van geluidsproblematiek in relatie tot de effecten op de leefomgeving.

Het Rijk is namelijk bezig met onderzoek naar (nieuwe) normen voor geluid van windturbineparken ten behoeve van de bepalingen in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer, zoals die vorig jaar door de Raad van State buiten toepassing zijn gesteld.

Tekst:gemeente Veendam, foto’s: Webmaster